STOWARZYSZENIE PATRIOTYCZNE
“WOLA-BEMOWO”

                                                                                           

REZOLUCJA

Warszawa, dn.12.04.2003r.

Uczestnicy spotkania publicznego z drem Stanisławem Krajskim z cyklu „Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela” na temat „Czy grozi nam rozbiór Polski?”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Patriotyczne „Wola-Bemowo” w dniu 12 kwietnia 2003 r. oświadczamy:

1. Władza w Polsce, służąca obcym interesom, czego jednym z przykładów jest udział Polski w agresji na Irak bez konsultacji i zgody Narodu, prowadzi oszukańczą kampanię na rzecz wejścia Polski do Unii Europejskiej.
10 lat temu, nie przeprowadzając referendum, zdecydowano o aneksji Polski do Unii. Władza zobowiązała się wówczas dostosować poziom ekonomiczny Polski do poziomu Unii w ciągu 10 lat, z kontrolą wykonania po 5 latach. Jednak żaden z rządów nie uczynił nic w tym kierunku.. W rezultacie poziomy te nie tylko nie zbliżyły się do siebie, ale różnice tak się pogłębiły, że obecnie połączenie tak nierównych partnerów grozi katastrofą dla Polski. Pomimo tego Traktat Akcesyjny (czytaj: Aneksyjny) z Kopenhagi, którego nikt nie czytał, gdyż zawiera ponad 5000 stron, został podpisany.
16 kwietnia br. w Atenach Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller dokonają kolejnego aktu zdrady narodowej ratyfikując Traktat Akcesyjny /Aneksyjny/ o przystąpieniu Polski do UE.

2. Władza i jej poplecznicy zachowują się tak, jak 200 lat temu biskup inflancki Józef Kossakowski (później powieszony jako zdrajca), który mówił do posłów ostatniego Sejmu przedrozbiorowego: - „Jeśli nie Rosja, jeśli nie Prusy, to co? Chcecie zawisnąć w próżni?”.

3. Obecnie rządzący stawiają nas przed faktem dokonanym, jakby wynik referendum w ogóle nie był istotny, czego dowodem są ich słowa – „Kiedy po 1 maja 2004r. będziemy w Unii Europejskiej ..............”.

4. W tej sytuacji referendum ma uprawomocnić haniebną decyzję sprzed 10 lat oraz działania kolejnych rządów. Dlatego szczególnie zależy im na wysokiej frekwencji (pomysł dwudniowego referendum), aby odpowiedzialność za akcesję i likwidację Państwa ponosił Naród, nie wіadza.
Po raz kolejny prezydent, parlament i rząd – likwidatorzy Państwa Polskiego- chcą swoje prywatne cele realizować posługując się Narodem.

5. Ponieważ rząd jest stroną w sprawie, a jednocześnie arbitrem , zrobi wszystko, aby wyniki sfałszować na swoją korzyść, według wzoru z poprzednich referendów: 3xTAK, uwłaszczeniowego i konstytucyjnego.

6. Aby to uniemożliwić, powołujemy pozarządowy Komitet Referendalny przy Stowarzyszeniu Patriotycznym „Wola-Bemowo”.

Rodacy! Nie dopuśćmy do sfałszowania referendum i likwidacji Państwa! Przystępujmy do kontroli referendum! Przystępujmy do Komitetu!

P.S. Kontakt osobisty: ul. Pіocka 24 m. 35 /IIIp./, 01-231Warszawa;
Dyżury: środy i soboty, godz. 1600-1900.
Tel/fax: /0048 22/ 632 94 13,
E-Mail: wolab@tg.com.pl
Internet: www.spwb.tg.com.pl

 

 

 


/ Tłumaczenie angielskie

   English Translation/

 

 

Warsaw, 12.04.2003.

RESOLUTION

We, participants of the open meeting with dr. Stanisław Krajski in the cycle “Yesterday Moscow, Brussels today”, on the subject “Are we in danger of partition of Poland?”
organized by The Patriotic Association “Wola-Bemowo” at 12.04.2003., declare:

1. Government in Poland that serves foreign business (next example is participation of Poland in Iraq war without consultation and agreement of the Polish Nation) carries a deceitfull campaigne for accession of Poland to The European Community.

Ten years ago, withou referendum, government decided about annexation of Poland to EC. The government have obliged themselves to adjust an economic level of Poland to the level of EC in course of 10 years, with the checking of realization after 5 years. However, no government made anything in that direction. As a result, the economic levels not only convergated, but divergated to such grade that integration of such unequal partners would conduct to catastrophy of Poland.

In spite of that, the Accession (read: Annexation) Treaty was signed, though nobody has read it, because it takes over 5000 pages.

2. Government and its adherents behave in such manner as the Inflanty bishop Józef Kossakowski 200 years ago (hung later as a traitor), who said to members of the last parliament before partition of Poland: - “If not Russia, if not Prussia, hence what? Would you like to be susspended in vacuum?”

3. Present government sets us in front of accomplished facts, as if the referendum result plays no role. As an example are the sentence:”If we already be in EC after 01.05.2004 ...

4. In such situation the referendum has to legalize the shameful decision from before 10 years and effects of all successive governments. That is why they are interested in high frequency (concept of two-day referendum) in order to put the responsibilty for accession and liquidation of the State on the Nation, not on the government.

For the next time president, parliament and government - liquidators of the Polish State - want to realize their private aims with use of the Nation.

5. Because the government is simultaneously a party to a suit and the jury, they will make anything to forge results of the referendum to theirs advantage after a pattern of previous referenda: 3XYES (1946), affranchisement (1995) and constitution referendum (1997).

6. To make it impossible, we create the referendum non-government committee at The Patriotic Association “Wola-Bemowo”.

Compatriots! Let’s prevent a falsification of the referendum and liquidation of the State! Let’s enter to checking the referendum! Let’s accede the Committee!

 

Poprzednia stronaPełny ekran